ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.โอม สุดชุมแพ

แพทย์ที่ปรึกษา พานาซี เวลล์เนส เขาใหญ่

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 44926

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท

ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • โภชนวิทยาคลินิคมหาบัณฑิต (Professional masters degree in clinical nutrition in medicine)
 • การแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต (Professional masters degree in integrative medicine)

ด้านการจัดการ

 • การจัดการโรงพยาบาลมหาบัณฑิต (Professional masters degree in hospital and health services management)

ปริญญาเอก

 • ดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (Candidate)

ประกาศนียบัตร

 • วุฒิบัตรด้านอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพในเชิงบูรณาการ สหรัฐอเมริกา American board of nutritional wellness.
 • วุฒิบัตรด้านธรรมชาติบำบัด สหรัฐอเมริกา American naturopathic certification board.
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ (Certified integrative oncology physician, American institute of integrative oncology)
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการตั้งครรภ์แบบบูรณาการ (Certified fertility wellness physician)
 • ประกาศนียบัตรผู้ให้คำแนะนำและการทำจิตบำบัดการนอน (Certified CBT-I physician)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การให้คำแนะนำอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ (Advanced nutritional wellness, IFNW)
 • ประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการคลินิก (Biochemical and clinical analysis diploma)
 • ประกาศนียบัตรการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและภูมิแพ้อาหารในเด็กแบบบูรณาการ (Functional gastroenterology and pediatric food allergies diploma)
 • ประกาศนียบัตรการให้สารอาหารทางหลอดเลือด (IV nutrition diploma, IFNW)
 • ประกาศนียบัตรสมุนไพรทางการแพทย์ (Medicinal herbology diploma, IFNW)
 • แพทย์ผู้ได้รับอนุญาตการจ่ายกัญชาทางการแพทย์ (Licensed prescriber of medical cannabis)

นพ. อัศวเดช แสนบัว

แพทย์หัวหน้าหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

แพทย์หัวหน้าหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ประจำโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 3 6 2 9 2

วุฒิบัตร รังสีรักษา และ มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัติแพทย์เฉพาะทาง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์หัวหน้าศูนย์มะเร็งบูรณาการพานาซี
 • หัวหน้าหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัด อุบลราชธานี
 • แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น
 • แพทย์ประจำบ้าน หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • แพทย์ประจำ โรงพยาบาลมหาสารคาม

การฝึกอบรม และ ประสบการณ์ทำงานพิเศษเฉพาะด้าน

 • หลักสูตร Pallliative Care ศูนย์การุณรักษ์ ม.ขอนแก่น
 • เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยเครื่อง Oncothermia
 • การทำงานด้านรังสีรักษา พร้อมวางแผนการรักษา Planning 2D 3D IMRT VMAT
 • การรักษาด้วยเคมีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

นพ.ปิยพล อ่อนพูล

แพทย์ที่ปรึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.สงขลานครินทร์
 • อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงสาธารณสุขศาสตร์), แพทยสภา
 • ปริญญาโทสาขาผิวหนังคลินิก มหาวิทยาลัย Cardiff,สหราชอาณาจักร
 • อเมริกันบอร์ดสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ,A4M,สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข, ม.มหิดล
 • ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด, สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • ประกาศนียบัตรเซลล์บำบัด,สมาคมเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรนวัตกรรมบำบัดและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ,กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว,สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา, กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตร อบรมการฉีด filler "The 5th iClass Anatomy Asia Cadever Course",คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ประกาศนียบัตร อบรมการฉีด Botox บริษัท Allergans ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร การประชุมวิชาการโรคผิวหนัง Module1 &Module 2 สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

 • โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 • โรงพยาบาลพานาซีพระราม 2

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 • การบำบัดรักษาโลหะหนักในร่างกาย
 • การเสริมสร้างภูมิโดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดและวิตามินระดับความเข้มข้นสูง
 • โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศและการใช้ฮอร์โมนบำบัด
 • เวชศาสตร์ป้องกันและส่งเสริมเสริมสุขภาพในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคผิวหนัง และเวชกรรมเสริมสร้างความงามโดยการใช้เลเซอร์ เครื่องมือยกกระชับ การฉีดสารเติมเต็มและลดเลือนริ้วรอย

ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน

ประธานที่ปรึกษาทางการแพทย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dr.PH.) Tulane University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) Tulane University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา : วชิราวุธวิทยาลัย อำนวยศิลปะ เตรียมอุดมฯ วัฒนศิลปะ

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อธิบดีกรมอนามัย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • วุฒิสมาชิก
 • ปัจจุบัน - นายกสมาคมเซลล์บำบัดไทย

เกียรติคุณ

 • สอบได้ที่ 1 ของประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 สายวิทยาศาสตร์
 • นักเรียนเก่าที่มีผลงานดีเด่น (Outstanding Alumnus) ของมหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา
 • นักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ปริญญาแพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)
 • รางวัลสังข์เงินนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น
 • ได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ (Hall of Frame) กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานทางวิชาการ

 • A Brief Look at Thailands National Family Planning Program
 • health Problems in Thailand
 • The Concept and Scope of Family Health
 • Interaction between Family Planning and Health
 • The postpartum Approach of family planning
 • Follow up Study of Vasectomy Case Performed by Physicians and Paramedic
 • Model of Integrated Family Health and Family Planning Services for Rural Areas
 • Pilot Study on the Training of Nurses for Postpartum Female Sterilization
 • Pilot Study on the Training of Paramedics for mail Sterilization
 • Abortion Study: Attitude of Medical Student and Physician Toward Abortion
 • A Pilot Project to prevent Uncompleted Abortion Through Contraception Services
 • A Report of the seminar on Recent Research on family Planning in Thailand
 • Postpartum Tubal Ligation by Nurse- Midwives in Thailand : A file Trial Thailand
 • Perception and Acceptability of Norplant Implants in Thailand
 • Book: Water for Life ( in Thai)
 • Book: Enzyme: The Key of Life (in Thai)
 • Book: Food of The future (in Thai)
 • Book: The Magic Magnesium (in Thai)
 • Book: Beauty Secret ; The untold Story (in Thai)
 • Book: Omega-3 Amazing Fish Oil (in Thai)
 • Book: King of Herbs (in Thai)
 • Book: Stem cell ; Hope for the Hopeless (in Thai)
 • Book: Beta Glucan ; The World's Most Powerful Immune Booster Known to Man (in Thai)
 • Book : Pomegranate (in Thai)
 • Book : Jiaogulan (in Thai)

นพ.สุจิตร์ บัญญัติปิยพจน์

แพทย์ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

 • 1984 Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
 • 1985-1988 Residency in Thoracic Surgery Chulalongkorn University
 • 1992-94 Cardiac Surgery Fellowship, St. Vincent Hospital, Portland, Oregon, USA
 • 2005 Robotic Cardiac Surgery Training, East Carolina University, North Carolina, USA
 • 2006 Robotic Cardiac Surgery Training, Alliance Hospital, Odessa, Texas, USA
 • Professional Experiencen
 • 1994 - 2001 : Chief of Cardiac Surgery Unit, Police General Hospital
 • 2001 - 2009 : Cardiovascular Surgeon, Bangkok Heart Hospital
 • 2009 - 2011 : Cardiovascular Surgeon, Bangkok Hospital Phuket
 • 2012- 2021 : Cardiovascular Surgery, Medical Director of Heart Center of Bangkok Pattaya Hospital, Pattaya, Thailand

Certifications

 • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทรวงอก
 • 1988 Diploma of the Thai Board of Thoracic Surgery, Chulalongkorn University
 • 1994 Fellowship certification in Cardiovascular surgery, Saint Vincent Hospital, USA

Interested area

 • Off-pump Coronary Artery Bypass surgery (OPCAB)
 • Minimally invasive Heart Valve surgery
 • Autologous Stem cell transplantation in end stage Cardiomyopathy
 • Peripheral blood stem cell and Mesenchymal stem cell collection, storage and treatment
 • Phamacogenomics in personalized cardiovascular drugs treatment
 • Personalized anti-aging treatment and lifestyle modification by genetic sequencing

พญ.พริมรตา ติยะจินดา

แพทย์ที่ปรึกษา American Board of Anti-Aging

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2548
 • Medical internship year 1, โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2549
 • Medical internship year 2, โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2550
 • American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM) พ.ศ. 2553

ประวัติการฝึกอบรมและดูแลงาน

 • Postgraduate course in Nutritional and Environmental Medicine by Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine (ACNEM), Sydney, Australia (พ.ศ. 2551)
 • The 2nd Annual Thailand Congress on Anti-Aging Medicine and Bio Medical Technologies., Bangkok, Thailand (พ.ศ. 2551)
 • คีเลชั่นบำบัด จัดโดยสมาคมการแพทย์คีเลชัน พัทยา จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2551)
 • 17th Annual World Congress on Anti-Aging Medicine and Biomedical Technologies, Las Vegas, Nevada, USA (พ.ศ. 2552)
 • First International Bangkok Congress on Anti-aging and Regenerative Medicine (BCAARM), Bangkok, Thailand (พ.ศ. 2552)
 • Autoimmune Disease: 21st Century Approaches, Fall 2009 Scientific General Conference by American College for Advancement In Medicine (ACAM), Lasvegas, Nevada, USA (พ.ศ. 2552)
 • Fall 2009 Chelation Therapy workshop By American College for Advancement in Medicine (ACAM), Lasvegas, Nevada, USA (พ.ศ. 2552)
 • 23rd annual International Conference on Practical Approaches to the Treatment of Obesity by Harvard Medical School, Massachusetts, USA (พ.ศ. 2552)
 • Live cell therapy course at Villa Medica (Germany), Edenkoben, Germany (พ.ศ. 2552)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy